Skarga do sądu administracyjnego
skarga do sądu administracyjnego

Skarga do sądu administracyjnego

Skarga do sądu administracyjnego

Kontrolę nad działalnością administracji publicznej sprawują sądy administracyjne. Kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach wniesionych skarg na określone akty lub czynności organów administracji publicznej, a także na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez te organy. Szczegółowe uregulowania prawne w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.).

Do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Co może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego?

Zgodnie z art. 3 § 2 p.p.s.a. skargę do sądu można złożyć m.in. na

  • decyzje administracyjne;
  • postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
  • postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;
  • inne niż określone wyżej akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;
  • akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;
  • akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone wyżej, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
  • akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
  • bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Kto jest uprawniony do wniesienia skargi?

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym (art. 50 § 1 p.p.s.a.).

Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia

Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Chodzi zatem o sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie (art. 52 p.p.s.a.).

Termin do wniesienia skargi

Zasadą jest, że skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Z kolei skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu wniesienia skargi zawiera art. 53 p.p.s.a.

Tryb wnoszenia skargi

Należy pamiętać, aby skargę do sądu administracyjnego wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. To organ administracji publicznej przekazuje bowiem skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania (art. 54 p.p.s.a.).

Elementy składowe skargi

Zgodnie z art.  57 §  1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;

3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Ponadto do skargi powinny być dołączone odpisy, o których mowa w art. 47 § 1 p.p.s.a.

Dodaj komentarz

Zamknij menu