Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedura anonimowego zgłaszania naruszeń
Procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedura anonimowego zgłaszania naruszeń

Kolejną – obowiązkową do wdrożenia w przedsiębiorstwie procedurą – jest wskazana w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz przedsiębiorcy rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W procedurze tej określa w szczególności:

  1. osobę odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń;
  2. sposób odbierania zgłoszeń;
  3. sposób ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniający co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania;
  4. sposób ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
  5. zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób, o których mowa w pkt 4, lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia;
  6. rodzaj i charakter działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia;
  7. termin usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.

Dodaj komentarz

Zamknij menu