Obowiązkowa procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Obowiązkowa procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wszyscy przedsiębiorcy, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są zobowiązani do wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej, w myśl przepisów tej ustawy,  tzw. wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej.

Procedura określa zasady postępowania stosowane przez przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

Przedmiotem procedury jest w szczególności określenie:

 1. czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 2. zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 3. środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
 4. zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 5. zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
 6. zasad udzielania informacji to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i innym uprawnionym organom;
 7. zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 8. zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 9. zasad kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze.

Dodaj komentarz

Zamknij menu