Czynny żal, czyli jak się wytłumaczyć przed organem podatkowym
czynny żal

Czynny żal, czyli jak się wytłumaczyć przed organem podatkowym

czynny żal

Każdemu może się zdarzyć, że zapomni o zapłaceniu podatku w odpowiednim terminie albo o złożeniu deklaracji podatkowej czy też zeznania podatkowego. Takie sytuacje mogą mieć konsekwencje karnoskarbowe i skończyć się np. nałożeniem kary grzywny. Na szczęście można im zapobiec korzystając z dobrodziejstwa instytucji tzw. czynnego żalu. 

Czym jest czynny żal?

Czynny żal jest uregulowany w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Przepis ten stosuje się jednak tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Z kolei jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia – uiścić ich równowartość pieniężną. Jeżeli złożone przedmioty podlegające przepadkowi mogą ulec szybkiemu zniszczeniu lub zepsuciu, ich przechowywanie byłoby połączone z niewspółmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości, organ postępowania przygotowawczego nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia ich równowartości pieniężnej.

Forma zawiadomienia, czyli w jaki sposób poinformować organ podatkowy?

Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Kto nie może korzystać z czynnego żalu?

Z dobrodziejstwa płynącego z art. 16 k.k.s. są wyłączeni sprawcy, którzy:

1) kierowali wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;

2) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecili jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;

3) zorganizowali grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że czynnego żalu, dokonali ze wszystkimi członkami grupy lub związku;

4) nakłaniali inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Dodaj komentarz

Zamknij menu